MAP - IMAGES  - NEXT PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ROMAN CATHOLIC CHURCH VUGHT
A.J. KROPHOLLER, 1934-1939, Mariaplein, Deken van Osstraat, Vught
RK kerk Maria Middelares aller Genaden Vught / Roman Catholic Church Vught ( A.J. Kropholler )
© 2013 Ossip van Duivenbode